Obchodné podmienky

I. Predmet Obchodných podmienok

 1. Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) obchodnej spoločnosti it DOKTOR s. r. o., so sídlom Svätoplukova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 36 356 751, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I.,  Oddiel: Sro, Vložka č. 40448/B (ďalej len „it DOKTOR“) je úprava právnych vzťahov medzi it Doktorom ako Dodávateľom služby a Objednávateľom služby.
 2. Tieto Obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky zmluvné vzťahy uskutočnené medzi Dodávateľom a Objednávateľom v súvislosti s poskytovaním služieb, upravujú vzájomné práva a povinnosti v súvislosti s objednaním a poskytnutím služby, alebo v akejkoľvek súvislosti so službou.
 3. Objednávateľ prijíma a uznáva tieto VOP za záväzné v akejkoľvek súvislosti s objednanou službou, prípadne inými právami a povinnosťami medzi Objednávateľom a Dodávateľom. Tieto VOP sú uverejnené na internetovej adrese www.it-doktor.sk a Objednávateľ sa s nimi pred samotným objednaním služby oboznámil a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

II. Vymedzenie pojmov, definície

 1. „Objednávateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si u Dodávateľa, it DOKTORA  objednala službu z ponuky služieb zverejnenej na internetovej adrese www.it-doktor.sk.
 2. „Dodávateľ“ je spoločnosť it DOKTOR s. r. o., so sídlom Svätoplukova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 36 356 751, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I.,  Oddiel: Sro, Vložka č. 40448/B.
 3. „Stránka“ je internetová stránka www.it-doktor.sk
 4. „Služba“ je služba poskytovaná Dodávateľom, na základe objednávky Objednávateľa, predmetom ktorej je najmä, avšak nie výhradne poskytovanie služieb diagnostiky, opravy, alebo úpravy veci. Názov služby, jej popis alebo obsah a tiež cena je definovaná v sekcii „Služby“ na stránke.
 5. „Objednávka“ je objednávka Objednávateľa, ktorou deklaruje  záujem o poskytnutie služby Dodávateľa. Objednávka môže byť uskutočnená elektronicky (chat, e-mail…), telefonicky prípadne osobne. Objednávka sa považuje za záväznú v okamihu úhrady ceny za objednanú službu prostredníctvom platobnej brány Trust pay.
 6. „Zmluva“ je zmluva o dodaní služby uzavretá medzi Dodávateľom a Odberateľom na základe Objednávky, uskutočnenej podľa ponuky Dodávateľa na službu vhodnú pre Objednávateľa na základe ním popísaných skutočností. Zmluva zaväzuje Dodávateľa poskytnúť objednanú a zaplatenú službu v rozsahu špecifikovanom na stránke.
 7. „Cena služby“ je cena za konkrétnu službu, definovanú v rozsahu ponúkaných služieb, pod názvom služby, ktorý obsahuje rozsah jednotlivej služby. Aktuálne znenie je dostupné na stránke.

 

III. Objednávka a výkon služby

 1. Objednávateľ, zvyčajne po konzultácii s Dodávateľom, uskutoční Objednávku elektronicky alebo telefonicky, prípadne osobne.
 2. Objednávateľ je povinný sa oboznámiť s rozsahom objednávanej služby pred uskutočnením Objednávky. Rozsah a podmienky služieb sú uvedené na stránke.
 3. Pokiaľ v priebehu výkonu objednanej služby nastane na základe detekcie Dodávateľa potreba túto službu rozšíriť, a/alebo zmeniť na inú z balíka ponúkaných služieb, upozorní Dodávateľ Objednávateľa na nutnosť, resp. vhodnosť takejto zmeny. Úhrada ceny za takto zmenenú službu sa považuje za novú záväznú Objednávku.
 4. Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednanú službu bez zbytočného odkladu, zvyčajne v lehote do konca štandardnej pracovnej doby pracovného dňa nasledujúceho po dni, v ktorom sa objednávka stane záväznou; najneskôr však do 14 dní, odo dňa záväznosti objednávky, ak sa Objednávateľ a Dodávateľ nedohodnú inak.
 5. V prípade, ak Dodávateľ objednanú službu v tejto lehote, z dôvodov na jeho strane nedodá, zaväzuje sa vrátiť Objednávateľovi uhradenú cenu služby, na bankový účet, vedený v banke so sídlom v SR alebo v pobočke zahraničnej banky v SR, ktorý Objednávateľ určí na tento účel.
 6. Dodávateľ je ponukou služieb, ktoré Objednávateľ objednal podľa stránky viazaný.
 7. Objednávateľ je povinný poskytnúť Dodávateľovi pri výkone služby maximálnu súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať za účelom poskytnutia služby, prípadne poskytnúť Dodávateľovi doklady, o ktoré požiada, ak je to vzhľadom na povahu služby primerané.
 8. V prípade, ak služba nebude poskytnutá v dôsledku nedostatku súčinnosti Objednávateľa, prípadne z iných dôvodov na jeho strane, nemá Objednávateľ nárok na vrátenie ceny uhradenej za službu.
 9. Služby podľa týchto VOP budú poskytované Dodávateľom výhradne formou vzdialeného prístupu do zariadenia Objednávateľa. V takomto prípade kontaktuje telefonicky Dodávateľ Objednávateľa (alebo ho ponechá na linke) bezprostredne po tom, ako objednávka nadobudne záväznosť (zvyčajne, ak je služba poskytovaná bezprostredne po telefonickej, či elektronickej Objednávke), alebo ho kontaktuje vo vopred oznámenom čase na telefónnom čísle, ktoré na tento účel Objednávateľ uviedol.
 10. Podmienkou poskytnutia služby je umožnenie vzdialeného prístupu Dodávateľa do zariadenia Objednávateľa. Objednávateľ udelením súhlasu pre vzdialený prístup udeľuje súhlas Dodávateľovi, aby prostredníctvom svojho pracovníka vykonal službu vo vzťahu k zariadeniu Objednávateľa v zmysle objednaných služieb. Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby počas vzdialeného prístupu nedošlo k nežiadúcemu úniku, oboznámeniu sa, spracúvaniu či využitiu akýchkoľvek údajov zo zariadenia Objednávateľa, predovšetkým, avšak nie výhradne, ak by tým malo dojsť k porušeniu právnych predpisov. Objednávateľ je povinný za týmto účelom urobiť všetky nevyhnutné opatrenia, a v prípade, ak sa tak nestane, nenesie Dodávateľ akúkoľvek zodpovednosť za prípadný únik.
 11. Pred samotným poskytnutím služby sa Objednávateľovi odporúča  za účelom ochrany zariadení alebo dát uložených v zariadení, ktoré je predmetom služby, zodpovedajúcim spôsobom zabezpečiť ich ochranu alebo zálohovanie.
 12. Objednávateľ je povinný počas vzdialeného prístupu, prípadne v súvislosti s ním, dodržiavať pokyny povereného zamestnanca Dodávateľa, prípadne strpieť jeho zásahy do zariadenia vykonané za účelom poskytnutia služby (napr. inštalácia softvéru a pod.).
 13. Objednávateľ je povinný poskytnúť Dodávateľovi v súvislosti so službou požadované prístupové mená a heslá. Dodávateľ vyhlasuje, že tieto mená a heslá nijakým spôsobom neuchováva, neregistruje, ani nespracováva.
 14. Objednávateľ súčasne s Objednávkou služby vyhlasuje, že zariadenie a softvér v ňom nainštalovaný je získaný v súlade s právnymi predpismi. Dodávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie služby, ak vyjde najavo, že zariadenie alebo softvér v ňom nainštalovaný nie je získaný v súlade s právnymi predpismi, technickými normami, alebo normami na ochranu práva duševného vlastníctva.
 15. V prípade ak Objednávateľ služby nie je vlastníkom zariadenia, zodpovedá za zabezpečenie poverenia/súhlasu na výkon služby od vlastníka.
 16. Ak je v súvislosti s výkonom objednanej služby inštalovaný do zariadenia Objednávateľa softvér, môžu sa naň vzťahovať osobitné softvérové licenčné predpisy/zmluvy, ktoré sa spolu so softvérom dodávajú a sú Objednávateľovi s inštaláciou sprístupnené. Dodávateľ tieto licenčné podmienky nijako neovplyvňuje, a je povinnosťou Objednávateľa tieto podmienky dodržiavať a (ak to tretia strana vyžaduje) aj vopred odsúhlasiť.
 17. K úplnému poskytnutiu služby dochádza vyjadrením Dodávateľa a odsúhlasením Objednávateľa počas spojenia prostredníctvom telefonickej linky.

 

IV. Cena a platobné podmienky

 1. Cena za objednanú a poskytovanú službu je uvedená na stránke, v časti „Služby“ spolu s popisom čiastkových služieb, ktoré daná služba zahŕňa.
 2. Cena za objednanú službu je splatná vopred, prostredníctvom platobnej brány Trust pay. Úhradou ceny za konkrétnu službu sa Objednávka považuje za záväznú.
 3. Dodávateľ nie je platcom DPH.
 4. Bez zbytočného odkladu po poskytnutí služby doručí Dodávateľ Objednávateľovi na ním určenú elektronickú adresu zjednodušený daňový doklad v elektronickej podobe, s čím Objednávateľ vyjadruje svoj výslovný súhlas.
 5. Cenu za objednanú službu Objednávateľ uhradí prostredníctvom platobnej brány TrustPay. Túto službu zabezpečuje spoločnosť Trust Pay, a. s., pričom proces platby prebieha na zabezpečených stránkach TrustPay. Prenos informácií je šifrovaný a Dodávateľ nedisponuje nijakými údajmi, ktoré Objednávateľ zadá pri platbe cez platobnú bránu TrustPay.

 

V. Zodpovednosť za škodu

 1. Dodávateľ a Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom v zmysle platných právnych predpisov, zodpovedajú voči sebe navzájom za škody nimi spôsobené v dôsledku porušenia svojich povinností zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov, ibaže preukážu, že škodu nezavinili alebo že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, ak nie je uvedené inak.
 2. Dodávateľ a Objednávateľ, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle platných právnych predpisov, zodpovedajú voči sebe navzájom za škody nimi spôsobené v dôsledku porušenia svojich povinností zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov, ibaže preukážu, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, ak nie je uvedené inak. Zmluvné strany si navzájom nezodpovedajú za nepriame škody, následné škody a ušlý zisk, ak nie je dohodnuté inak. Dodávateľ zodpovedá za škody spôsobené zavineným porušením svojich povinností.
 3. Dodávateľ nezodpovedá za:
  a. škody spôsobené softvérom alebo výrobkami tretích strán,
  b. chyby a vady na zariadení, ktoré sú počas poskytovania služby diagnostikované,
  c. nesplnenie Servisnej služby v prípade prekážok spôsobených Objednávateľom, napr. neposkytnutie dostatočnej súčinnosti,
  d. nelegálnym softvérom inštalovaným objednávateľom alebo inými osobami,
  f. škody spôsobené únikom alebo stratou dát alebo ich poškodením,
  g. škody spôsobené v dôsledku zanedbania povinností prevencie zo strany Objednávateľa,
  h. škody na softvérovom vybavení Objednávateľa, podporovaných aplikáciách, stratu dát, porušenie operačného systému, ktoré pri obvyklej odbornej starostlivosti nebolo možné predvídať,
  i. škodu spôsobenú nesplnením ktorejkoľvek podmienky alebo povinnosti Objednávateľa vyplývajúcej zo Zmluvy;
  j. škody, ktoré na zariadeniach Objednávateľa vznikli následkom jeho neodborného zaobchádzania, alebo zaobchádzania tretích osôb
  k. škody spôsobené absenciou antivírových programov,
  l. narušenie informačného systému alebo techniky Objednávateľa tretími osobami, vírusmi a škodu spôsobenú na informačnom systéme a technike Objednávateľa, ku ktorej došlo v dôsledku neoprávneného konania tretích osôb alebo vírusov a akékoľvek iné škody, ktoré vznikli ako následok pôsobenia vírusov alebo spammingu a pod. a súvisia s prenosom dát nevyžiadaných Dodávateľom,
  m. škody spôsobené poskytovateľmi iných služieb,
  n. škodu spôsobenú stratou akýchkoľvek dát, najmä v súvislosti s nelegálnym softvérom a v súvislosti so zálohovaním dát,
  o. škody spôsobené na nehnuteľnosti, ak súvisia
  s poskytovanou Servisnou službou, v dôsledku inštalácie zariadení a ich príslušenstva Zákazníkovi, najmä vyplývajúce z technickej povahy muriva alebo iného materiálu nehnuteľnosti alebo z povahy samotnej nehnuteľnosti (napr. ak je nehnuteľnosť súčasťou pamiatkového fondu) a ak o nich Podnik vopred neinformoval,
  p. škodu spôsobenú prepravcom na veciach, resp. zariadeniach patriacich Zákazníkovi, ktoré boli zasielané Zákazníkovi,
  q. spôsobenú v dôsledku Vyššej moci.
 4. Žiadna zo zmluvných strán nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností povinnej strany bolo spôsobené konaním poškodenej strany alebo nedostatkom súčinnosti, ktorú bola poškodená strana povinná poskytnúť. Osoba, ktorej hrozí škoda, je povinná s prihliadnutím na okolnosti prípadu urobiť opatrenia potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie (napríklad použiť náhradné spôsoby komunikácie a dosiahnutia účinkov sledovaných využitím služieb); povinná osoba nie je povinná nahradiť škodu, ktorá vznikla tým, že poškodený túto povinnosť nesplnil.
 5. Za splnenie všetkých prípadných ohlasovacích povinností, získanie potrebných povolení a splnenie ďalších povinností, ktoré mu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä povinností podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a predpisov na ochranu pamiatkového fondu, ktoré súvisia s poskytnutím Servisnej služby a prípadnou inštaláciou zariadenia na dotknutú nehnuteľnosť zodpovedá Objednávateľ.
 6. Objednávateľ zodpovedá Dodávateľovi za škodu spôsobenú:
  a. porušením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov, a to osobne Dodávateľom alebo treťou osobou, ktorej umožnil Objednávateľ prístup k službe alebo jej časti, hoci aj z nedbanlivosti,
  b. neoprávneným využívaním alebo zneužívaním služby.

 

VI. Zrušenie Objednávky

 1. Objednávateľ má právo zrušiť Objednávku bez uvedenia dôvodu kedykoľvek predtým, ako bola uhradená.
 2. Ak je predmetom Zmluvy výlučne poskytnutie služby, jej poskytovanie začalo so súhlasom Objednávateľa, (tj služba bola riadne uhradená), začatím jej poskytovania a jej úplným poskytnutím nemá Objednávateľ právo na odstúpenie od Zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa jej uzavretia v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb a základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „ZoOS“).
 3. Ak je predmetom Zmluvy dodanie tovaru, iného ako náhradné diely, montážny alebo spojovací materiál (ďalej len „tovar“), má Objednávateľ právo na odstúpenie od Zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa dodania tovaru v zmysle ZoOS. Toto právo nemá Objednávateľ v prípade, ak ide o tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek Objednávateľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného výlučne pre tohto jedného Objednávateľa.
 4. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa týchto podmienok, je potrebné právo na odstúpenie od príslušnej Zmluvy uplatniť písomnou formou a poštou na adresu sídla Dodávateľa, alebo na emailovej adrese Dodávateľa.
 5. Odstúpením od Zmluvy sú Objednávateľ a Dodávateľ vrátiť si všetky navzájom poskytnuté plnenia.
 6. Zánik Zmluvy sa nedotýka platnosti a účinnosti tých ustanovení Podmienok, ktoré s ohľadom na svoju povahu majú pretrvať až do úplného vyrovnania všetkých nárokov vyplývajúcich zo Zmluvy, najmä ustanovenia o zodpovednosti za škodu, náhrade škody a sankciách a ustanovenia o voľbe práva.

 

VII. Ochrana osobných údajov

 1. Poskytovateľom služieb a prevádzkovateľom webového sídla www.it-doktor.sk je spoločnosť it DOKTOR s. r. o., so sídlom Svätoplukova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 36 356 751, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I.,  Oddiel: Sro, Vložka č. 40448/B (ďalej len „Dodávateľ“).
 2. Vyplnením dotazníka a označením políčka vo formulári udeľuje Objednávateľ  Dodávateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v dotazníku, a to na účely informovania o službách, ako aj na ostatné marketingové aktivity uskutočňované Dodávateľom.
 3. Zasielané informácie majú obvykle podobu štandardnej elektronickej komunikácie – e-mailovej správy.
 4. Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov je dobrovoľné.
 5. Súhlas je udelený na dobu do zániku účelu spracúvania osobných údajov.
 6. Osobné údaje nebudú zverejňované, nebudú sprístupňované a poskytované tretím stranám (s výnimkou prípadov ustanovených právnymi predpismi). Osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.
 7. Objednávateľ má právo súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, písomne na adresu sídla Dodávateľa alebo e-mailom na adresu info@it-doktor.sk.
 8. Objednávateľ má právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, žiadať likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, požadovať opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ako aj ďalšie práva uvedené v kapitole III. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.
 9. Pravidlá ochrany osobných údajov sú ďalej obsiahnuté v samostatnom dokumente, ktorý je zverejnený na stránke.

 

VIII. Reklamačný poriadok

 1. it DOKTOR týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa riadne informuje Objednávateľa, ktorý je spotrebiteľom o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (´ďalej aj „reklamácia“) vrátane informácií o tom, kde môže reklamáciu uplatni, spôsob jej prijímania, evidovania a vybavenia.
 2. Reklamačný poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v prevádzkarni it DOKTOR a súčasne je zverejnený na internetovej stránke www.it-doktor.sk.
 3. Oprávnenou reklamáciou sa rozumie reklamácia, ktorej príčinou vzniku bola nesprávne/chybne poskytnutá služba zo strany  Dodávateľa.
 4. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odstránením vady poskytnutej/poskytovanej služby, výmenou služby za inú, poskytnutím zľavy, vrátením ceny uhradenej za poskytnutú službu alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.
 5. Objednávateľ reklamáciu uplatní písomným podaním poštou na adresu it DOKTORA prípadne e-mailom alebo prostredníctvom elektronického formuláru sprístupneného na Internetovej stránke.
 6. Objednávateľ je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu potom, čo vadu reklamovanej služby zistil, najneskôr však do 30 dní.
 7. Predmetom reklamačného konania na základe tohto Reklamačného poriadku môže byť služba, prípadne jej časť (aj v prípade, ak je súčasne s poskytnutím služby dodaný Objednávateľovi tovar), pokiaľ boli poskytnuté Dodávateľom
 8. V reklamácii je Objednávateľ  povinný uviesť svoje identifikačné údaje, číslo Objednávky, popis služby, ktorej sa reklamácia týka a jasným a zrozumiteľným spôsobom opísať predmet reklamácie vadu, o ktorú ide a spôsob akým sa vada prejavuje, ako aj časové vymedzenie, kedy podľa Objednávateľa došlo k obmedzeniu kvality poskytnutej služby a čoho sa na  základe reklamácie domáha. Objednávateľ je povinný doložiť všetky dokumenty a materiály, z ktorých vyplývajú skutočnosti ním tvrdené s uvedením konkrétnych práv, o ktorých sa domnieva, že boli konaním Dodávateľa porušené.
 9. Ak reklamácia nemá uvedené náležitosti a tieto sú pre jej vybavenie nevyhnutné, Dodávateľ má právo vyzvať Objednávateľa o ich doplnenie. Lehota na vybavenie reklamácie v takomto prípade začína plynúť odo dňa odstránenia jej nedostatkov, resp. doplnenie informácií.
 10. Dodávateľ si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu, ak zníženie kvality služby/nefunkčnosť a pod. spôsobili okolnosti vylučujúce zodpovednosť, neodborné alebo neoprávnené zásahy Objednávateľa alebo tretích osôb, ktorým Objednávateľ vedome alebo nevedome, alebo aj z nedbanlivosti takýto zásah umožnil alebo ak Objednávateľ neuplatnil reklamáciu do 30 dní odo dňa, keď vadu služby zistil.
 11. It DOKTOR určí spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaví v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie. Pri uplatnení reklamácie vydá Dodávateľ Objednávateľovi potvrdenie, ktorým môže byť kópia reklamačného protokolu. Ak Objednávateľ uplatnil reklamáciu e-mailom/elektronicky Dodávateľ doručí potvrdenie na ním udanú e-mailovú adresu.
 12. Ak je vada odstraňovaná mechanicky, na zariadení, ktoré bolo predmetom poskytovanej služby, a pri uplatnení reklamácie Objednávateľ zariadenie fyzicky odovzdal Dodávateľovi, je Objednávateľ povinný si na výzvu Dodávateľa zariadenie prevziať, inak je Dodávateľ oprávnený postupovať v zmysle ust. § 656 zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník.
 13. Ak služba, ktorú objednávateľ reklamuje vyžaduje prístupové údaje (heslá), je Objednávateľ povinný tieto údaje oznámiť pri uplatnení reklamácie, inak bude dňom uplatnenia reklamácie, až deň, keď boli prístupové údaje dodané.
 14. Výsledok vybavenia reklamácie oznámi Dodávateľ písomne/e-mailom do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

 

Časť IX. Záruka a záručné podmienky

 1. Dodávateľ poskytuje záruku na akosť, bežnú kvalitu a prevádzkyschopnosť poskytovaných služieb a prípadných s tým súvisiacich dodávaných tovarov. S cieľom dodržania záručných podmienok je Objednávateľ povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škode na poskytnutej službe spolu s dodaným tovarom.
 2. Záruka nemôže byť uznaná, najmä ak:
  a. bola vada spôsobená neodborným používaním alebo v rozpore s návodom na používanie, ak bol dodaný,
  b. bola vada spôsobená Objednávateľom alebo treťou stranou,
  c. boli na zariadení, ktoré bolo predmetom služby vykonané následne úpravy, opravy alebo iné neodborné manipulácie,
  d. zariadenie bolo mechanicky poškodené, používané mimo odporúčaného teplotného rozsahu definovaného v návode na používanie, skladované vo vlhkom, prašnom, chemicky či inak nevyhovujúcom prostredí
 3. Záruka sa taktiež nevzťahuje na vady zavinené:
  a. živelnou pohromou,
  b. opotrebovaním v dôsledku používania
  d. nešetrnou a neadekvátnou manipuláciou so zariadením, a to i v rámci jeho spájania s príslušenstvom,
  e. pripojením alebo používaním s neoriginálnym príslušenstvom.
 4. Dodávateľ taktiež nezodpovedá za nedostatočnú kvalitu požadovaného účinku služby, spôsobenú neštandardne vykonanou montážou, úpravou alebo opravou podľa osobitných požiadaviek Objednávateľa, ktoré it DOKTOR vopred neodporúčal, alebo ak neboli na žiadosť Objednávateľa použité všetky komponenty/úpravy/zásahy a pod. ktoré Dodávateľ odporúčal.
 5. Príklady uvedené v predchádzajúcich bodoch sú len príkladne uvedené dôvody, ktoré môžu spôsobiť porušenie záručných podmienok. Ak sa preukáže, že reklamovaná vada  bola spôsobená Objednávateľom, poškodením zariadenia, jeho nesprávnym používaním, nevhodnou manipuláciou, neštandardne vykonanou montážou, neštandardnou úpravou, neštandardnými doplnkami alebo iným porušením záručných podmienok, a Objednávateľ napriek tomu, že o tejto skutočnosti vedel alebo mohol vedieť, vadu reklamoval, môže Dodávateľ od Objednávateľa požadovať náhradu škody.
 6. Záručnou dobou sa rozumie doba, počas trvania ktorej je za podmienok tohto reklamačného poriadku zabezpečený bezplatný záručný servis a oprava v prípade výskytu vady, ak boli zo strany Objednávateľa dodržané stanovené podmienky.
 7. Pokiaľ nie je v záručnom doklade uvedené inak, záručná doba v prípade Objednávateľa, ktorý je spotrebiteľom, trvá:
  a. 3 mesiace na poskytnutú službu,
  b. 24 mesiacov na prípadný tovar a príslušenstvo k tovaru (príslušenstvo, ktoré tvorí súčasť balenia tovaru).
 8. Doba od uplatnenia reklamácie až do doby, keď bol Objednávateľ po skončení opravy/zásahu povinný zariadenie prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.
 9. Doklad o vybavení reklamácie, ktorý sa vydá Objednávateľovi po vykonaní záručnej servisnej opravy, ktorý slúži ako záručný doklad pri opätovnej Reklamácii.

 

Časť X. Záverečné ustanovenia

 1. it DOKTOR má záujem a vyvinie všetko úsilie na riešenie prípadného sporu s Objednávateľom prednostne mimosúdnou cestou, t.j. vzájomnou dohodou. Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom (t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), je v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov oprávnená predložiť orgánu alternatívneho riešenia sporu návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak it DOKTOR zamietol alebo sa v lehote 30 dní odo dňa jej odoslania nevyjadril k žiadosti o nápravu, na základe ktorej spotrebiteľ vyjadruje svoju nespokojnosť so spôsobom, ktorým bola vybavená jeho reklamácia, alebo ak sa domnieva, že it DOKTOR. porušil jeho práva. Spotrebiteľ môže svoju žiadosť o nápravu zaslať aj elektronicky na adresu it DOKTORA. Spotrebiteľ predloží návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu bezodkladne, najneskôr do 1 roku od doručenia zamietavej odpovede k žiadosti o nápravu alebo odo dňa márneho uplynutia 30-dňovej lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti o nápravu. Orgánom alternatívneho riešenia sporov  je Slovenská obchodná inšpekcia, www.soi.sk.
 2. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny obchodných podmienok kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia. Vydaním nových obchodných podmienok zaniká účinnosť predchádzajúcich.
 3. Ak sa niektoré ustanovenie všeobecných obchodných podmienok stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné, resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. it DOKTOR nahradí takéto ustanovenie platným, ktoré sa bude od princípov obsiahnutých vo všeobecných obchodných podmienkach odlišovať čo najmenej.
 4. Vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito VOP sa spravujú príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, predovšetkým Obchodným zákonníkom.
 5. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.5.2019.

 

it DOKTOR